Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas valstybės ir savivaldybės institucijose bei jų valdomose įmonėse: vidinio kanalo diegimas ir konfidencialumas

Seminarą veda:
lector img
Dr. Laimonas Marcinkevičius yra advokatų kontoros Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON advokatas, praktikuojantis nuo 2003 metų, nuo 1996 metų specializuojasi tarpvalstybinio verslo, įmonių, sutarčių, mokesčių teisės bei informacijos saugos srityse. Sertifikuotas projektų vadovas (PMP), turintis daugiau kaip 18 metų teisinio darbo ir vadovavimo projektų teisinėms darbo grupėms patirties, sertifikuotas rizikų valdymo vadovas, Teisinerizika.lt įkūrėjas (iniciatyvios specializuotos teisinės paslaugos verslui). VšĮ „Versli Lietuva“ verslo konsultantų tinklo dalyvis (sritys: Dokumentų rengimas ir valdymas; Personalo valdymas, darbo teisė ir sauga; Sutarčių sudarymas ir valdymas; Verslo planavimas; Įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas; Pardavimas ir derybos; Teisiniai aspektai). Skaito pranešimus ir veda vidaus mokymus organizacijoms atitikties teisės aktams užtikrinimo ir teisinių rizikų valdymo temomis.
Programa:

Nuo 2019-01-01 įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas. Pagal jį visos valstybės ar savivaldybės institucijos, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonės, kitos įmonės, įstaigos ir organizacijos, kuriose dirba 50 ar daugiau darbuotojų, privalo užtikrinti atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatymui. Konkrečiai, šiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose privalo būti įdiegti vidiniai kanalai, kuriais būtų galima pateikti pranešimą apie pažeidimą („karštoji linija“ ir pan.), būti paskirtas kompetentingas subjektas administruoti vidiniu kanalu gautą informaciją, būti pranešta apie vidinį kanalą įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims, būti užtikrinta vidiniu kanalu pateikto pranešimo ir jį pateikusio asmens konfidencialumas ir t.t. Viešojo sektoriaus įstaigos, stambiosios, ypač užsienio kapitalo įmonės, kuriose vadovaujamasi korupcijos prevencijos politika turi įsidiegę vidinius kanalus pranešimams apie daromus pažeidimus gauti. Atliktas tyrimas rodo, kad praktiškai vos vienas kitas jų atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimams ir gerajai praktikai, nors tinkama pranešėjų apsauga gali prisidėti ir prie organizacijos tvarumo užtikrinimo.

Interaktyvus testas. Kaip Jūsų organizacija užtikrina atitiktį pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus?
Interaktyvus pratimas. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašo „konstravimas“ savo organizacijai.

Seminare nagrinėjami klausimai:

- Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai. Visoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms privalomas konfidencialus vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Taip pat uždraustas bet koks neigiamas poveikis asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimą. Kaip užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams? Ar iš tikrųjų visos valstybių ir savivaldybių institucijos privalo įsidiegti vidinį kanalą?
- Atsakomybė už Pranešėjų apsaugos teisės aktų pažeidimus. Administracinė atsakomybė – ar tik tiek? Kokios kitos pasekmės, nenumatytos įstatymuose, gali kilti pažeidus Pranešėjų apsaugos reikalavimus? Valstybės tarnautojų atsakomybė dėl neveikimo.
- Pranešėjų apsauga daugiau nei korupcijos prevencijai. Pranešti galima tik apie korupcinius pažeidimus – mito paneigimas. Ar pranešus apie korupcinį pažeidimą būsiu saugomas kaip pranešėjas?
- Vidinio pranešimų kanalo įdiegimas (pritaikymas). 7 klausimai, į kuriuos būtina atsakyti prieš planuojant vidinio pranešimų kanalo diegimą. Kaip įrengti „karštąją liniją“ organizacijoje? Ar turimas vidinis kanalas pranešimams dėl korupcijos, gali būti pritaikomas pranešėjų apsaugai? Tinkamas asmenų galinčių pateikti pranešimą informavimas. BDAR reikalavimų užtikrinimas diegiant vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir tvarkant asmens duomenis.
- Informacijos apie pažeidimus teikimas. Ar asmuo teikdamas pranešimą turi būti įsitikinęs informacijos teisingumu? Ar asmuo pateikęs informaciją apie teisės pažeidimą = pranešėjas? Atvejų analizė.
- Informacijos apie pažeidimus priėmimas, registravimas, patikrinimas, saugojimas. Kodėl tik el. pašto nurodymas nėra tinkamas vidinis kanalas? Praktiniai patarimai, kaip patogiai vykdyti pranešimų „apskaitą“ bendrovėje.
- Informacijos apie pažeidimus vertinimas, sprendimų priėmimas. Kokių veiksmų imtis gavus pranešimą? Kaip elgtis su pranešėju: bausti negalima padėti – kur dėsite kablelį Jūs? Kaip greitai reikia sureaguoti į pateiktą pranešimą?
- Vidiniu kanalu pateikto pranešimo ir jį pateikusio asmens konfidencialumo užtikrinimas. Kokius dokumentus būtina pasirašyti su darbuotojais, kurie turės prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą? 6 žingsniai padaryti Jūsų organizacijos pranešėjų programą tikrai anonimine. Kokie papildymai būtini asmens duomenų tvarkymo ir saugumo dokumentacijoje? Kokių organizacinių ir techninių priemonių imtis?
- Pranešėjų apsaugos dokumentacija. Tinkama pranešėjų apsauga organizacijos tvarumui užtikrinti. Iššūkiai kuriant veiksmingą pranešėjų apsaugos politiką ir kaip juos įveikti. Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas ir jo turinys.
- Ateities perspektyvos. Bendra taisyklė, kad asmuo pirmiausia turi teikti pranešimą vidiniam kanalui, tačiau ar visada taip bus? Ko laukti iš ES pranešėjų apsaugos srityje?