BDAR: asmens duomenų apsaugos užtikrinimas ir valdymas įmonėse, įstaigose bei organizacijose

Seminarą veda:
lector img
Dovilė Baskakovaitė specializuojasi asmens duomenų apsaugos srityje daugiau nei 5 metus ir yra įgijusi vertingos patirties ruošiantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymui. Dovilė dirba įmonių grupės „Lietuvos energija“ asmens duomenų apsaugos vadove, eina duomenų apsaugos pareigūnės pareigas. Prieš tai Dovilė užsiėmė teisine praktika pirmaujančioje advokatų kontoroje Lietuvoje, kur konsultuodavo užsienio ir Lietuvos klientus asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės, telekomunikacijų ir informacinių technologijų teisiniais klausimais.
Programa:

Gegužės 25 d. pradėjus taikyti naująjį asmens duomenų apsaugą reglamentuojantį teisės aktą – ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) – visos įmonės, įstaigos ir organizacijos, tvarkančios asmens duomenis, turėjo pasirengti pokyčiams, kuriuos šis pristatė. Yra peržiūrimos esamos ir, esant poreikiui, diegiamos naujos techninės (IT) ir organizacinės priemonės, procesai, teisiniai dokumentai siekiant užtikrinti atitiktį BDAR ir suvaldyti su duomenų tvarkymu susijusias rizikas. Seminare, atsižvelgdami į įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos specifiką bei į tvarkomų asmens duomenų pobūdį:

- susipažinsime su BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir naujai priimtų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais ir jų pristatytomis naujovėmis;
- nagrinėsime, kokie yra pagrindiniai šių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo žingsniai;
- išsiaiškinsime, kokios priemonės turėtų būti įdiegtos kiekvienoje asmens duomenis tvarkančioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje.

Seminaro programa:

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: pagrindinės naujovės – asmens ir organizacijos perspektyvos.
2. Asmens duomenys bei jų apsaugos ir tvarkymo principai, pagrindai.
3. Reikalavimai asmens sutikimui. Naujojo reguliavimo specifika.
4. Asmenų teisės ir jų užtikrinimas.
5. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais ir profiliavimas.
6. Personalo (kandidatų, darbuotojų) duomenų tvarkymo ypatumai.
7. Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų.
8. Duomenų valdytojų atskaitomybė. Svarbūs nauji įpareigojimai.
9. Duomenų saugumas. Duomenų saugumo pažeidimas.
10. Duomenų apsaugos pareigūnas. Jo statusas, funkcijos organizacijoje.
11. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo žingsniai.
12. Asmens duomenų apsaugos organizavimas ir valdymo priemonės.
13. Sankcijos už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą ir kaip jų išvengti.