Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis

Seminarą veda:
lector img
Ingrida Steponavičienė, LL.M. – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ asocijuota partnerė, įmonių ir mokesčių teisės ekspertė, mokesčių grupės vadovė, teisine praktika užsiima nuo 2001, nuo 2008 yra praktikuojanti advokatė. Beveik 16 metų teisinės ir bendravimo su klientais praktikos advokatei leidžia ne tik išspręsti konkrečią teisinę problemą, bet ir pažvelgti į ją plačiau, užbėgti už akių galimoms teisinėms ir mokesčių rizikoms, pasiūlyti ir įgyvendinti alternatyvias problemų sprendimo priemones, teisinėmis priemonėmis padėti klientui suvaldyti verslo procesus. Advokatė konsultuoja viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, vietos ir tarptautines įmonių grupes, taip pat ir fizinius asmenis, paprastai vykdančius veiklą keliose valstybėse, dažniausiai veikiančius paslaugų, IT, nekilnojamojo turto, tarptautinės prekybos, farmacijos sektoriuose.
lector img
Svetlana Naumčik yra advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ asocijuota partnerė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete 2009 m. įgijusi teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Pastaraisiais metais Svetlana Naumčik nuolat teikia kompleksines teisines paslaugas klientams darbo ir migracijos teisės klausimais, konsultuoja klientus užsieniečių iš trečiųjų šalių ir ES įdarbinimo srityje, be to, pradedant nuo 2007 m. dirba su įvairaus pobūdžio komercinės teisės bylomis. Teisininkės straipsniai darbo ir migracijos teisės temomis spausdinami įvairiuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, o ji pati veda mokymus ir seminarus.
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
Programa:

Įmonėms ir kitoms organizacijoms orientuojant savo veiklą ne tik vidinėje rinkoje, tačiau prekiaujant ir teikiant paslaugas tiek ES valstybėse, tiek trečiosiose šalyse, vis svarbesnis tampa užsienio komandiruočių reguliavimo išmanymas. Tai ypač svarbu ne tik kad įmonės projektai nesustotų tam tikrose šalyse, tačiau ir siekiant teisingai apmokestinti darbuotojų pajamas ir teisingai pripažinti komandiruočių išlaidas. Todėl KATSU ir advokatų kontoros iLAW lektoriai, advokatai parengė specialią programą, apimančią užsienio komandiruočių teisinį reguliavimą, mokesčių ypatumus ir užsieniečių įdarbinimą.

Seminaro programa:

- Kaip turi būti suprantama „laikinai dirbti užsienyje išsiųstas darbuotojas“?
- Kas yra „nuolatinė darbo vieta“?
- Kokios darbuotojo patiriamos su komandiruote susijusios sąnaudos: kelionė, nakvynė, maistas, transportas viduje valstybės, darbo vietos ir nakvynės vietos atstumas, kt.?
- Kokios taikomos užsienio valstybės imperatyvios nuostatos?
- Kas yra visuotinai taikytina? Kolektyvinės sutartys bei praktika.
- Kiek galima nukrypti nuo teisės aktų / taisyklių šalių susitarimu?
- Kokia teisė taikytina?
- Komandiruotė: darbo laikas, kelionės laikas, poilsio laikas? Už ką apmokama?
- Kokia dienpinigių paskirtis, dydis, mokėjimo tvarka?
- Kokia darbuotojui, kuris išvyksta į kitą valstybę, pateikiama informacija?
- Kokių taisyklių turi darbuotojas laikytis komandiruotės metu?
- Kiek dienpinigiai gali būti laikomi darbo užmokesčio dalimi? Maistas ir dienpinigiai?
- Kaip forminama komandiruotė, kai darbas kilnojamojo pobūdžio?
- Ar alga yra tai, nuo ko mokame mokesčius?
- Kaip apskaičiuojamos atostogos ir atostoginiai?
- Kiek taisyklės skiriasi darbuotojui, atsiųstam į Lietuvą, nuo taisyklių darbuotojui, išsiųstam į užsienį?
- Kaip gaunami leidimai dirbti?
- Kada būtina registracija?
- Ar susijusi komandiruotės trukmė ir minimaliojo darbo užmokesčio užsienio valstybėje garantija?
- Kaip nuo įmonės / darbuotojų veiklos pobūdžio priklauso jų statusas ir garantijos?
- Kokie yra laikinųjų darbuotojų statuso ir garantijų ypatumai?
- Kokie reikalavimai laikinojo įdarbinimo veiklai?
- Kiek uždirbtų darbuotojas, jei dirbtų tiesiogiai?
- Kas yra pirmosios komandiruotės pradžia?
- Kaip skaičiuojamas GPM?
- Kaip skaičiuojamas socialinis draudimas? Ar formos turėjimas privalomas vykstant į užsienį?
- Koks užsienio institucijų ir profsąjungų požiūris ir elgesys?
- Kurioje valstybėje / kuriose valstybėse moku?
- Kokių dokumentų turėjimas yra privalomas ir kokia jų laikymo vieta?
- Kokios taikomos tarptautinės dvišalės sutartys?
- Kaip tampama rezidentu?
- Kaip pasirenkama nuolatinė buveinė?
- Kokia galima veiklos trukmė užsienyje?
- Kokius su komandiravimu susijusius teisminės praktikos pavyzdžius dėl teisės normų taikymo ir aiškinimo turime?
- Ar suvokiu realią riziką? Kuo rizikuoju?
- Kokios yra trečiųjų šalių piliečių komandiravimo į Lietuvą galimybės ir pagrindiniai ypatumai?
- Kokia yra užsieniečių komandiravimo iš ES valstybių į Lietuvą praktika (praktika dėl komandiravimo iš Lenkijos)?
- Kokie yra apribojimai ir naujausi pakeitimai komandiruojant darbuotojus iš trečiųjų šalių į Lietuvą?
- Kokie yra užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje pagrindiniai modeliai (trūkstamų profesijų sąrašas, leidimas dirbti, Blue card)?
- Kokie yra pagrindiniai užsieniečių darbo pagal paslaugų teikimo / rangos sutartis Lietuvoje ypatumai?
- Kokios yra pagrindinės įdarbintų Lietuvoje užsieniečių komandiravimo į kitas valstybes taisyklės?