Dokumentų valdymas sveikatos priežiūros įstaigose

Seminarą veda:
lector img
Programa:

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimai;
- Dokumentų rengimo taisyklių nauja redakcija;
- Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nauja redakcija;
- Dokumentų saugojimo taisyklių nauja redakcija;
- Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų“;
- Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių pakeitimas;
- Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių pripažinimo netekusiomis galios;
- Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo nauja redakcija;

Nuo šių metų sausio 1 d. galioja ir šis naujas teisės aktas – Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas.

Seminaro programa:

1. Teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, ir jų pakeitimų apžvalga.
2. Dokumentų rengimas (Dokumentų rengimo taisyklių 2019 m. rugpjūčio 30 d. redakcijos taikymas):
- Dokumento struktūra;
- Pagrindiniai dokumento metaduomenys;
- Dokumento autentiškumo ir (ar) vientisumo patvirtinimo būdai;
- Popierinių dokumentų rengimo ypatumai;
- Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai;
- Teisės aktų rengimo ypatumai.
3. Dokumentų valdymo organizavimo naujovės, įstaigos vadovo funkcijos dokumentų valdymo srityje.
4. Dokumentų registravimas, reikalavimų pakeitimai ir naujovės (Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių naujos redakcijos taikymas).
5. Sveikatos priežiūros staigų dokumentų saugojimo terminų nustatymas. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimų nagrinėjimas.
6. Dokumentacijos plano sudarymas, nauji reikalavimai ir pakeitimai.
7. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos pakeitimai ir naujovės (Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių naujos redakcijos taikymas).
8. Dokumentų naikinimas.
9. Archyvinių dokumentų būklės ir kiekio patikrinimas.