Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai, įgyvendinant dokumentų valdymo reformą

Seminarą veda:
lector img
Rasa Grigonienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorė. Konsultuoja bei veda mokymus, yra publikavusi vadovėlių ir straipsnių dokumentų rengimo, darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Rasa yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.
Programa:

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimai;
- Dokumentų rengimo taisyklių nauja redakcija;
- Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nauja redakcija;
- Dokumentų saugojimo taisyklių nauja redakcija;
- Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų“;
- Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių pakeitimas;
- Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių pripažinimo netekusiomis galios;
- Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo nauja redakcija;

Nuo šių metų sausio 1 d. galioja ir šis naujas teisės aktas – Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas.

Seminaro programa:

Dokumentų valdymo reformos esmė, tikslai, keičiamas teisinis reguliavimas.
• Procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis.

Dokumentų rengimo pokyčiai (naujos Dokumentų rengimo taisyklės).
• Dokumento elementų išdėstymo pakeitimai.
• Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.
• Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.
• Vaizdo ir garso dokumentų rengimo ypatumai.
• Įrašų rengimo ypatumai.

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos pokyčiai (naujas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių projektas).
• Dokumentų registravimas: registrai arba informacinės sistemos.
• Dokumentacijos planavimas: bylų dokumentacijos planas arba funkcijų dokumentacijos planas.
• Dokumentų tvarkymas, atsižvelgiant į dokumentacijos plano sudarymą.
• Ilgai saugomų dokumentų tvarkymo ir užbaigtų bylų apskaitos pokyčiai.

Dokumentų saugojimo pokyčiai (naujas Dokumentų saugojimo taisyklių projektas).
• Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma ir kt.