Elektroninių dokumentų valdymo teisiniai ir praktiniai aspektai

Seminarą veda:
lector img
Dr. Daiva Lukšaitė – socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslo krypties daktarė, daugiau nei dešimt metų dėsčiusi Archyvistikos studijų programos studentams Vilniaus universitete, turinti ilgalaikės darbo valstybinėje archyvų sistemoje patirties. Nuo 2001 m. veda dokumentų ir archyvų valdymo srities seminarus, teikia ekspertines paslaugas. Parengtos publikacijos ne kartą skelbtos leidinyje „Knygotyra“ ar „Biuro administravimas“. Daivos Lukšaitės dėmesio centre ir toliau išlieka dokumentų ir archyvų valdymo teorinės ir metodinės žinios bei jų taikymas.
Programa:

Seminaro dalyviai nagrinės naujausius elektroninių dokumentų valdymo pakeitimus ir praktines įstaigų elektroninių dokumentų valdymo situacijas:
- kaip sudaryti dokumentacijos planus ir vykdyti elektroninių dokumentų apskaitą;
- kaip organizuoti elektroninių dokumentų archyvavimo procesą ir tolesnį saugojimą;
- kaip optimizuoti elektroninių dokumentų rengimą ir valdymo organizavimą.

Seminaro programa:

1. Esminės elektroninių dokumentų valdymą reglamentuojančių norminių teisės aktų nuostatos (Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje).
2. Elektroninių dokumentų valdymo organizavimas (svarbios atsakomybės, IRT priemonės).
3. Elektroninių dokumentų rengimas (elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašas, elektroninių dokumentų specifikacijų objektas, taikymas ir praktiniai oficialiųjų elektroninių dokumentų rengimo aspektai: turinio rengimo, pasirašymo elektroniniu parašu ypatumai).
4. Elektroninių dokumentų nuorašų ar išrašų rengimas ir tvirtinimas.
5. Elektroninių dokumentų registravimas ir bylų sudarymas.
6. Elektroninių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas.
7. Elektroninių dokumentų perdavimas toliau saugoti.
8. Dokumentų ir archyvų valdymo srities naujovės
(Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, bendrųjų funkcijų konsolidavimo ir dokumentų valdymo aspektai).