Pagrindiniai reikalavimai 2019 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

Seminarą veda:
lector img
Algirdas Kviklys - PwC Mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovas. Algirdas konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones apmokestinimo, mokestinės rizikos valdymo ir mokesčių optimizavimo klausimais. Taip pat veda seminarus PVM taikymo, PVM rizikos valdymo ir dokumentavimo klausimais, teikia rekomendacijas dėl naujausios mokestinės praktikos įgyvendinimo. Algirdas taip pat dalyvavo teikiant rekomendacijas dėl mokesčių administratoriaus kontrolės proceso optimizavimo ir rengiant išmaniosios mokesčių administravimo sistemos gaires.
lector img
Vaida Kačergienė – audito įmonės „AV Auditas“ direktorė. Vaida turi 4 metų ekonomistės, daugiau nei 20 metų finansinių ataskaitų audito ir buhalterinio darbo patirtį. Nuo 2002 m. aktyviai dalyvauja Lietuvos auditorių rūmų (LAR) veikloje, kaip LAR prezidiumo narė, LAR garbės teimos narė, rengiant audito atlikimo bei dokumentavimo metodikas, audito dokumentų programą. Nuo 2001 m. skaito paskaitas rizikos valdymo, audito atlikimo, tarptautinių audito standartų, kokybės kontrolės, vidaus kontrolės sistemos, finansų politikos, vidaus audito temomis.
lector img
Virginija Guleva - Grant Thornton Baltic vyr. mokesčių projektų vadovė. Virginija turi daugiau, kaip 12 metų patirties darbo mokesčių srityje. 6 iš šių metų praleido dirbdama Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių informacijos skyriuose. Likusius 3 metus Virginija dirbo mokesčių konsultante pirmaujančiose Lietuvoje teisės firmose. Virginijos ekspertinės sritys: mokestiniai ginčai, tiesioginiai mokesčiai, mokestinių lengvatų taikymas, sandorių apmokestinimas, mokesčių teisė.
Programa:

Finansinės atskaitomybės rengimas – tai pats svarbiausias metų darbas buhalteriams. Rengiant finansines ataskaitas ne tik teisingai pateikiama finansinė informacija, tačiau, norint jas efektyviai parengti, turi vykti tinkama apskaitos ir mokesčių sinergija. Todėl šiais metais surinkome trijų skirtingų sričių – apskaitos, pelno mokesčio ir PVM – lektorių kolektyvą, kuris parengė visiškai naują finansinės atskaitomybės rengimo programą.

Seminaro programa:

I dalis. 2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinio rengimas: apskaitos reikalavimai. Pranešėja – auditorė Vaida Kačergienė (10.00–12.15 val.):

• Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklės ir reglamentavimas:
     - Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo naujovės;
     - Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas;
     - Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos;
     - Verslo apskaitos standartų naujovės ir VAS nuostatų taikymas rengiant finansines ataskaitas.
• Finansinės informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose. Finansinės informacijos pateikimo reikšmingumas;
• Finansinių ataskaitų rinkinio rengimo rekomendacijos. Finansinės atskaitomybės sudėtis:
     - Balansas;
     - Pelno (nuostolio) ataskaita;
     - Aiškinamasis raštas;
     - Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos;
     - Pinigų srautų ataskaita.
• Informacijos pateikimas aiškinamajame rašte: kokią informaciją privaloma nurodyti ataskaitoje;
• Apskaitos ir Pelno mokesčio įstatymų nuostatų skirtumai ir derinimas rengiant 2019 m. finansines ataskaitas;
• Viskas, ką turite žinoti apie SAF-T rinkmeną;
• Kasos aparatų žurnalo pildymo tvarkos pakeitimai.

II dalis. Pelno mokesčio reguliavimo naujovės 2019–2020 m.: nuostatos, svarbios rengiant 2019 m. finansines ataskaitas. Pranešėja – Grant Thornton Baltic vyr. mokesčių projektų vadovė Virginija Guleva (13.15–14.45 val.):

• Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2019–2020 m.;
• Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas;
• Avansinio pelno mokesčio mokėjimo tvarka;
• Dividendų deklaravimo ir apmokestinimo niuansai 2019–2020 m.;
• Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų apskaičiavimas, apmokestinimas. Reprezentacinių sąnaudų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams;
• Pelno mokesčio lengvatų taikymas: deklaravimas, apmokestinimas;
• Naujausia praktika. VMI išaiškinimai.

III dalis. Pridėtinės vertės mokestis 2019–2020 m.: naujovių taikymas. Pranešėjas – „PwC Lietuva“ projektų vadovas Algirdas Kviklys (15.00–16.30 val.):

• Naujausi PVM įstatymo pakeitimai 2020 m.;
• Naujausi VMI komentarai ir teismų sprendimai, taikomi 2019–2020 m.;
• Naujausia praktika 0 proc. PVM tarifo taikymo srityje nuo 2020 m.;
• Paslaugų apmokestinimas PVM;
• PVM deklaracijų užpildymo taisyklės;
• PVM atskaita: deklaravimas ir pagrindžiantys dokumentai.