Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai nuo 2019 m. Finansinės atskaitomybės parengimas: mokestinės prievolės, deklaravimas ir atskaitymai

Seminarą veda:
lector img
Prof. dr. Astrida Miceikienė - Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė, akredituota konsultantė ūkio veiklos buhalterinės apskaitos klausimais ir LEADER metodo įgyvendinimo klausimais, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro konsultantų profesinių žinių patikrinimo narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių tęstinio mokymo ekspertų Ekonomikos, vadybos ir apskaitos grupės narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių švietimo tarybos narė. Nuo 2004 m. konsultuoja ūkininkus, žemės ūkio įmones, nuo 2006 m. – pelno nesiekiančias organizacijas mokesčių, apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo klausimais.
lector img
lector img
Programa:

Svarbu! Priimtos naujos redakcijos Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės.

Pelno nesiekiantys subjektai šiais metais turės ne tik prisitaikyti prie mokesčių ir darbo užmokesčio reformos reikalavimų, tačiau ir prie savo veiklos reguliavimo pokyčių. Dėl to keitėsi ir Buhalterinės apskaitos įstatymas bei Pelno mokesčio įstatymo nuostatos, keičiančios pelno nesiekiančių subjektų apskaitą ir veiklos apmokestinimą. Atsižvelgiant į visus naujausius teisės aktų pakeitimus ir naujausias valstybės institucijų rekomendacijas trys skirtingų sričių specialistai:

- Nagrinės pelno nesiekiančių organizacijų finansinės atskaitomybės rengimo proceso naujausias rekomendacijas ir apskaitos metodikų naujovės;
- Nurodys, kaip vykdoma mokesčių reforma keis pelno nesiekiančių organizacijų veiklą 2019 m.;
- Nagrinės, kaip turi būti vykdoma viešuosius interesus atitinkanti veikla, kad būtų galima pasinaudoti pelno mokesčio lengvata visa apimtimi.

Seminaro programa:

I dalis. Ne pelno subjektų, kurie nepriskirti viešojo sektoriaus subjektams, apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas. Pranešėja – Vilniaus universiteto Apskaitos ir audito katedros lektorė Laimutė Kazlauskienė. (10.00–12.15 val.).

• Metinių finansinių ataskaitų sudarymas už 2018 metus;
• Turto ir įsipareigojimų įvertinimas ir pateikimas balanse;
• Finansavimo ir komercinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaita ir pateikimas veiklos rezultatų ataskaitoje;
• Gautos ir suteiktos paramos įvertinimas, apskaita ir informacijos apie gautą ir suteiktą paramą pateikimas;
• Ne pelno subjektų apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo naujovės nuo 2019 metų. Supaprastintos apskaitos tvarkos taikymas;
• Ūkinių operacijų registravimas ir finansinių ataskaitų sudarymas taikant supaprastintą apskaitą.

II dalis. Gyventojų pajamų mokesčio ir VSD pertvarka nuo 2019 m. sausio 1 d. Pranešėja – Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė Astrida Miceikienė. (13.15–14.45 val.).

• Pasikeitusių gyventojų pajamų mokesčio tarifų taikymas, nustatymas ir deklaravimas. Tarifai, taikomi apskaičiuojant darbo užmokestį, ir tarifai, taikomi kitoms pajamoms – individuali veikla, autorinės sutartys, kitos pajamos;
• Darbo užmokesčio apskaičiavimo ypatumai 2019 m.: deklaravimas, NPD formulės, dokumentacija, pajamos natūra, pašalpos, nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
• A ir B klasės pajamų apmokestinimas ir deklaravimas. Naujovės 2019 m. ir ko nereikia pamiršti deklaruojant už 2018 m.;
• Gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymas 2019 m.;
• Socialinio draudimo įmokos 2019 m.: pasikeitę tarifai, bazė, lubos ir deklaravimas;
• Sveikatos draudimo įmokos 2019 m.: pasikeitę tarifai, bazė ir skaičiavimas;
• Darbo užmokesčio ir kitų pajamų, nesusijusių su darbo santykiais, apmokestinimo VSD ir PSD įmokomis naujovės. Kokios naujos lengvatos taikomos 2019 m. ir kokios kyla lengvatų taikymo rizikos?
• Pelno nesiekiančių vienetų pelno mokesčio apskaičiavimo pasikeitimai nuo 2019 m.

III dalis. Pelno mokesčio ir PVM reglamentavimas, svarbus pelno nesiekiantiems subjektams. Pranešėjas – KPMG Lietuvoje Mokesčių skyriaus direktorius Linas Liktorius. (15.00–16.30 val.).

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. sausio 1 d.:
• Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti: praktika, taikoma 2019 m. Deklaravimo ir parodymo finansinėse ataskaitose pakeitimai;
• Viešųjų interesų samprata ir praktiniai pavyzdžiai: kada lengvata taikoma, o kada jos taikymas gali būti rizikingas?
• Viršijančių lėšų (PMĮ 463 str. 3 d.) perkėlimas kelis mokestinius laikotarpius: deklaravimas, apskaita ir parodymas finansinėje atskaitomybėje;
• Pelno mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo naujovės 2019 m. ir kokie niuansai iškils apskaičiuojant pelno mokestį už 2018 m.;
• Pelno mokesčio deklaracijos (PLN204) pildymas:
     - Apmokestinamojo pelno ir pelno mokesčio apskaičiavimas;
     - Apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas ir deklaravimas;
     - Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: deklaravimas, apskaita, apmokestinimas ir parodymas finansinėse ataskaitose;
     - Veiklos rezultato apskaičiavimas, deklaravimas ir apmokestinimas;
     - Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas;
     - Pelno mokesčio nuo gautos paramos apskaičiavimas. Paramos teikimo ataskaitos pildymas.

PVM nuostatos, svarbios pelno nesiekiantiems subjektams 2018–2019 m.:
• PVM neapmokestinama veikla: nustatymas, objektas, dokumentacija ir deklaravimo prievolės;
• PVM atskaitos ypatumai: mišri veikla, atskaitą įrodantys dokumentai, deklaravimas;
• Dokumentai, reikalingi pagrįsti savo pozicijai kylant ginčams dėl PVM: PVM sąskaitos faktūros, aktai, sutartys, važtaraščiai, deklaracijos, korespondencija, banko išrašai ir pan.;
• PVM deklaravimo naujovės 2019 m.: į ką svarbiausia atsižvelgti pelno nesiekiančių subjektų buhalteriams.