Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01

Seminarą veda:
lector img
Renata Paškauskienė – viešojo sektoriaus apskaitos ekspertė, turinti daugiau kaip 20 metų vyr. buhalterio darbo patirties įvairaus lygio viešojo sektoriaus įstaigose, verslo įmonėse bei audito įmonėje. Renata specializuojasi viešojo sektoriaus apskaitos srityje, veda seminarus su VSAFAS susijusiomis temomis, skelbia straipsnius specialiojoje spaudoje.
Programa:

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja net trys nauji įsakymai, keičiantys darbo krūvio nustatymą mokytojams, darbo grafikų rengimą ir veiklų mokyklos bendruomenei tvarką. Visi šie pakeitimai turi būti pradėti taikyti, vidiniai įstaigos dokumentai pagal juos parengti ir pagal pakeitimus darbo užmokestis skaičiuojamas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Šiame seminare lektorė aptars visas naujoves, pakeitimus ir darbo užmokesčio skaičiavimo švietimo įstaigose ypatumus nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Seminaro programa:

• Švietimo darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai: kokios pertvarkos bus įvykdytos nuo 2019-09-01?
• Įsakymo Nr. V-186 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ taikymas nuo 2019-09-01;
• Įsakymo Nr. V-187 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ taikymas nuo 2019-09-01;
• Įsakymo Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“ taikymas nuo 2019-09-01;
• Pareigybės: pareigybių sąrašo struktūra, pareigybės aprašymo struktūra. Išsilavinimo, įgyto iki 1995 metų pripažinimas. Pareigybės lygio priskyrimas ir specialiųjų reikalavimų nustatymas.
• Mokytojų darbo krūvio sandara: maksimalūs dydžiai, privaloma struktūra.
• Darbo kodekso nuostatų taikymas keičiant darbo sutarčių sąlygas: darbo laiko (krūvio) ir darbo užmokesčio dydžių keitimo sąlygos, dokumentų įforminimas, darbuotojų informavimas.
• Darbo laiko apskaita: mokytojų darbo grafikas, žymėjimo reikšmių pasirinkimas nustatant darbo laiko apskaitos tvarką. Papildomo darbo laiko apskaita. Nuotolinio darbo laiko apskaitos tvarkymas.
• Naujausia informacija dėl individualių darbo santykių organizavimo: kasmetinių, papildomų, pailgintų atostogų suteikimo tvarka, kintamosios dalies skyrimas ir mokėjimas, darbas poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandžiai. Papildomas darbas, jo įforminimas, apmokėjimas už papildomą darbą.