Turto apskaita pagal VSAFAS: rekomendacijos, apskaitos ypatumai ir pasitikrinimas

Seminarą veda:
lector img
Programa:

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos probleminiai klausimai:

 • Kaip vykdoma ilgalaikio materialiojo turto apskaita pagal 12-ąjį VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“?
 • Kokie yra ilgalaikio materialiojo turto pirminio pripažinimo ir įsigijimo savikainos nustatymo ypatumai? Kaip teisingai jį registruoti apskaitoje? Kokios yra naujausios IMT apskaitos rekomendacijos?
 • Kaip skaičiuojamas ir apskaitomas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir nuvertėjimas? Kaip vykdomas nuvertėjimo atkūrimas?
 • Kada apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas vertinamas tikrąja verte?
 • Kaip vykdomas ilgalaikio materialiojo turto pardavimas, perdavimas, pergrupavimas ir nurašyma
 • Kokie pagrindiniai klausimai kyla įstaigų buhalterijoms dėl finansinės nuomos (lizingo)?
 • Kaip vykdomas nekilnojamojo turto perdavimas VĮ Turto bankui? Nekilnojamojo turto perdavimas pagal naudojimo rūšis: valdyti, atnaujinti, parduoti. Kokios yra atlygio Turto bankui apskaitos naujovės ir institucijų rekomendacijos?

Nematerialiojo turto apskaitos probleminės situacijos:

 • Kokie yra pagrindiniai nematerialiojo turto apskaitos pagal 13-ąjį VSAFAS „Nematerialusis turtas“ niuansai?
 • Kaip vykdomas nematerialiojo turto pirminis pripažinimas?
 • Kaip nustatoma nematerialiojo turto įsigijimo savikaina?
 • Kaip skaičiuojama nematerialiojo turto amortizacija?
 • Kaip vykdomas vėlesnis nematerialiojo turto vertinimas?
 • Kaip vykdoma nematerialiojo turto eksploatavimo ir pagerinimo išlaidų apskaita?

Finansinio turto apskaitos ypatumai:

 • Kaip tvarkoma investicijų į ne viešojo sektoriaus subjektus apskaita, kai vykdomas pirminis pripažinimas ir vėlesnis vertinimas?
 • Kaip taikomas nuosavybės metodas finansinio turto apskaitoje?
 • Kaip tvarkoma gautinų sumų apskaita, kai vykdomas pirminis pripažinimas ir vėlesnis vertinimas?
 • Kaip apskaitomos ilgalaikės ir per vienus metus gautinos sumos?
 • Kokie yra pagrindiniai gautinų sumų už suteiktas paslaugas ir gautinų finansavimo sumų apskaitos ypatumai?
 • Kaip skaičiuojamas gautinų sumų nuvertėjimas, nuvertėjimo atkūrimas ir kaip vykdomas finansinio turto nurašymas?

Svarbiausi atsargų apskaitos klausimai:

 • Kaip tvarkoma atsargų apskaita, kai vykdomas pirminis pripažinimas ir vėlesnio vertinimo metu?
 • Kaip apskaičiuojama atsargų įsigijimo savikaina?
 • Kaip vykdomas ir dokumentuojamas atsargų atidavimas naudoti?
 • Kaip teisingai įvertinti atsargas grynąja realizavimo verte?
 • Kaip vykdomas nuvertėjimo atkūrimas?
 • Į kokias nuostatas svarbiausia atsižvelgti perduodant atsargas kitam viešojo sektoriaus subjektui?
 • Kas svarbiausia nurašant atsargas?