Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą

Seminarą veda:
lector img
Simona Drukteinienė – advokatė, advokatų profesinės bendrijos VETO vadovaujanti partnerė, socialinių mokslų (teisės) daktarė, Mykolo Romerio universiteto profesorė. 2002 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete ji įgijo komercinės teisės magistro laipsnį. 2008 m. Mykolo Romerio universitete įgijo daktaro laipsnį, apgynusi disertaciją valstybės deliktinės atsakomybės tematika. Nuo 2004 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete dėsto civilinę teisinę atsakomybę ir lyginamąją deliktinę atsakomybę. Nuo 2005 m. – advokatė. Nuo 2005 m. dalyvauja Europos deliktų teisės instituto (ECTIL) vykdomame projekte „Nacionalinių teismų praktika ir deliktų teisė“, kurio tikslas – surinkti ir apibendrinti leidinyje Europos šalių nacionalinių teismų praktiką įvairiais deliktų teisės klausimais. Nuo 2008 m. dalyvauja Europos ir deliktų teisės centro (Viena, Austrija) organizuojamajame kasmetiniame projekte „Europos deliktų teisė“. Rengia ir spausdina publikacijas deliktų teisės klausimais įvairiuose žurnaluose. Yra leidinio „Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame kontekste“ (2013 m.) bendraautorė.
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
Programa:

Pirmoje seminaro dalyje doc. dr. Tomas Bagdanskis aptars
- valstybės tarnautojų;
- valstybės institucijų, įstaigų, įmonių darbuotojų;
- akcinių bendrovių, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- valstybės bei savivaldybės įmonių vadovų;
- viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- valstybės politikų
tarnybinės / drausminės atsakomybės bei atleidimo už pareigų pažeidimus klausimus. Bus analizuojamas teisinis reglamentavimas pagal Valstybės tarnybos įstatymą (galiojančią ir naują redakcijas), Darbo kodeksą, aptariamų normų taikymas Lietuvos teismų praktikoje.

Temos:

• Valstybės tarnautojo tarnybinė atsakomybė, atleidimas iš pareigų.
• Darbuotojo drausminė atsakomybė, atleidimas iš pareigų.
• Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė ir atleidimas pagal 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią Valstybės tarnybos įstatymo redakciją.
• Valstybės tarnautojų vertinimas.
• Akcinių bendrovių, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, valstybės bei savivaldybės įmonių vadovų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovų drausminė atsakomybė, atleidimas ir / ar atšaukimas iš pareigų.

Antroje seminaro dalyje prof. dr. Simona Drukteinienė išsamiai apžvelgs
- valstybės tarnautojų;
- valstybės institucijų, įstaigų, įmonių darbuotojų;
- akcinių bendrovių, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- valstybės bei savivaldybės įmonių vadovų;
- viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- valstybės politikų
atsakomybės už žalą klausimus. Bus analizuojamas teisinis reglamentavimas, jo taikymas Lietuvos teismų praktikoje, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina. Siekiant palyginti bus analizuojama Europos valstybių teisė šiais klausimais.

Temos:

• Valstybės tarnautojo asmeninis imunitetas – pareiga atsakyti už žalą ar šios pareigos nepripažinimas Lietuvos Respublikos bei Europos valstybių teisėje.
• Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė pagal 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią Valstybės tarnybos įstatymo redakciją bei dabar galiojančią šio įstatymo redakciją: materialinės atsakomybės sąlygos, jų samprata teismų praktikoje, materialinės atsakomybės ribos, materialinės atsakomybės taikymo tvarka (neteisminė bei teisminė), reikalavimai procedūrai bei įsakymo turiniui, taikant materialinę atsakomybę neteismine tvarka.
• Valstybės institucijose, įstaigose, įmonėse pagal darbo sutartis dirbančių asmenų atsakomybė už darbdaviui padarytą žalą. Šių asmenų atsakomybė darbdaviui regreso tvarka.
• Specialių kategorijų valstybės tarnautojų – teisėjų, prokurorų, ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnų atsakomybė už institucijai padarytą žalą bei atsakomybė regreso tvarka.
• Akcinių bendrovių, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, valstybės bei savivaldybės įmonių vadovų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovų atsakomybė už bendrovei, įmonei, įstaigai sukeltą žalą bei atsakomybė regreso tvarka.
• Valstybės politikų atsakomybė už sukeltą žalą.